Legislatie

0248.988

LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

CAPITOLUL I  Dispozitii generale

Art. 1.- [1] Paza si protectia sunt activitati desfasurate prin forte si mijloace specifice, in scopul asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea. [2] Paza si protectia se realizeaza prin forte si mijloace militare sau civile, de catre institutiile specializate ale autoritatilor administratiei publice, sau in regim privat, de catre proprietarii sau detinatorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum si de catre societatile specializate de paza si protectie.

Art. 2.- [1] Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora. [2] Persoanele fizice pot apela pentru protectia personala la serviciile unor societati specializate de paza si protectie, in conditiile prezentei legi.

Art. 3.- [1] In functie de importanta, specificul si valoarea bunurilor pe care le detin, conducatorii unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al politiei, pentru sistemele civile de paza, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalitati concrete de organizare si de executare a pazei, dupa caz, cu efective de jandarmi, paza cu gardieni publici, paza proprie sau paza prin societati specializate. [2] Unitatile grupate pe un anumit spatiu pot organiza, cu avizul politiei, paza in comun cu gardieni publici, paza proprie sau prin societatile specializate de paza. Conducatorii acestor unitati stabilesc forma de paza, obligatiile si raspunderile fiecarui beneficiar, inclusiv cele privind intocmirea planului de paza. [3] La unitatile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducatorii acestora sunt obligati sa execute imprejmuiri, grilaje, obloane, incuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau alte asemenea mijloace necesare asigurarii pazei si integritatii bunurilor. [4] Protectia demnitarilor romani si a celor straini pe timpul sederii in Romania, a familiilor acestora, paza sediilor de lucru si a resedintelor acestora se asigura de Serviciul de Protectie si Paza, conform atributiilor prevazute in legea speciala de organizare si functionare a acestuia. [5] Protectia magistratilor, a politistilor si jandarmilor, precum si a membrilor de familie ai acestora, in cazurile in care viata, integritatea corporala sau avutul acestor persoane sunt supuse unor amenintari, se asigura de Ministerul de Interne, potrivit legii.

Art. 4.- Raspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu revine conducatorilor unitatilor prevazute la art. 2 alin. [1].

Art. 5.- [1] Paza se organizeaza si se efectueaza potrivit planului de paza, intocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se pazesc, cu avizul de specialitate al politiei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de paza. [2] Pentru unitatile la care paza se asigura cu efective de jandarmi, avizul politiei nu este obligatoriu. [3] Prin planul de paza se stabilesc in principal: caracteristicile obiectivului pazit, in zona respectiva, numarul de posturi si amplasarea acestora, necesarul de personal pentru paza, amenajarile, instalatiile si mijloacele tehnice de paza si de alarmare, consemnul posturilor, legatura si cooperarea cu alte organe cu atributii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor si modul de actiune in diferite situatii. De asemenea, vor fi prevazute si regulile de acces, potrivit dispozitiilor conducatorului unitatii, precum si documentele specifice serviciului de paza. [4] In cazul unitatilor in care paza se asigura cu efective ale jandarmeriei, ale societatilor specializate de paza si protectie, ale gardienilor publici sau combinat, intocmirea planului de paza se face de catre conducatorii unitatilor beneficiare impreuna cu comandantii/sefii acestor efective. [5] Documentele specifice necesare executarii si evidentei serviciului de paza, cu exceptia celui executat cu efective de jandarmi, si modelele acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

CAPITOLUL II Formele de paza

Sectiunea I Paza cu efective de jandarmi

Art. 6.- [1] Paza obiectivelor de importanta deosebita pentru apararea tarii, activitatea statului, economie, stiinta, cultura si arta, ale unor institutii din domeniul financiar-bancar, a localurilor misiunilor diplomatice sau ale unor agentii si reprezentante economice straine, a sediilor unor organizatii internationale, precum si a transporturilor valorilor deosebite sau speciale se asigura cu efective de jandarmi. [2] Paza cu efective de jandarmi se poate asigura si la sediile unor organisme internationale care desfasoara activitati pe teritoriul tarii, la cererea expresa a acestora, adresata Guvernului Romaniei. [3] Unitatile bugetare si sediile misiunilor diplomatice, precum si unitatile de interes strategic care detin instalatii ori obiective de o deosebita importanta nationala, beneficiare de paza cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la plata, se stabilesc prin hotarare a Guvernului. [4] Obiectivele de importanta deosebita care nu sunt asigurate cu paza militara in timp de pace si se iau in paza, la mobilizare, de catre Jandarmeria Romana se stabilesc, din timp de pace, prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si se aproba, la declararea mobilizarii, prin hotarare a Guvernului. [5] Obiectivele si valorile prevazute la alin. [1] si [2], precum si personalul, mijloacele materiale si financiare necesare asigurarii pazei cu efective de jandarmi se stabilesc prin hotarare a Guvernului. [6] La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, in situatii care nu sufera amanare, la propunerea comandantului Jandarmeriei Romane, ministrul de interne poate aproba asigurarea temporara a pazei cu efective de jandarmi a unor obiective, bunuri, valori si transporturi speciale, altele decat cele prevazute la alin. [1] si [2]. [7] Prin situatii care nu sufera amanare se inteleg starile de fapt caracterizate prin tensiuni interne, acte de dezordine si tulburarea grava a ordinii publice, dezastre, furturi frecvente din proprietatea publica sau privata, care impun luarea de indata sub paza cu efective de jandarmi a unor obiective, amplasamente, suprafete de teren, altele decat cele prevazute la alin. [1] si [2], precum si situatiile in care organele de stat cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, in caz de pericol iminent, solicita expres aceasta interventie. [8] Paza cu efective de jandarmi, aprobata in conditiile alin. [6], se ridica dupa incetarea situatiei deosebite care a impus instituirea acesteia. [9] Ridicarea pazei cu efective de jandarmi se realizeaza, de regula, prin hotarare a Guvernului, in cazurile prevazute la alin. (1) si (2), respectiv prin ordin al ministrului de interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Romane, in toate situatiile in care beneficiarii pazei, indiferent de modalitatea prin care a fost instituita aceasta, nu respecta obligatiile prevazute de lege sau cele contractuale, refuza incheierea ori reactualizarea contractului. [10] Ridicarea pazei de la obiectivele asigurate cu efective de jandarmi se poate face in termen de 60 de zile de la atentionarea in scris a conducatorilor acestora, prin ordin al ministrului de interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Romane. [11] In situatia in care unitatile carora li s-a prevazut prin acte normative asigurarea pazei cu efective de jandarmi isi schimba, isi restrang sau isi inceteaza activitatea ori renunta la aceasta forma de paza, prin hotarare a Guvernului de ridicare a pazei, se vor stabili si modalitatile de redistribuire a efectivelor disponibilizate si a alocatiilor bugetare aprobate in acest sens. [12] Instalarea pazei se va face numai dupa asigurarea de catre beneficiarul serviciului de paza a conditiilor stabilite prin contractul incheiat cu unitatea de jandarmi si prin planul de paza intocmit.

Art. 7.- [1] Unitatile care beneficiaza de paza cu efective de jandarmi incheie contracte de prestari de servicii cu unitatile de jandarmi, la nivelul esalonului care are organ financiar propriu. [2] Serviciul de paza cu efective de jandarmi se efectueaza contra cost, pe baza tarifelor stabilite de Ministerul de Interne, potrivit legii. [3] Serviciul de paza se poate efectua si in conditiile in care, in contrapartida, beneficiarul prestarilor de servicii ofera, la randul sau, bunuri sau servicii, daca acestea sunt necesare Jandarmeriei Romane. [4] Conditiile efectuarii serviciului de paza, conform alin. (3), se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. [5] Veniturile realizate din paza si prestarea altor servicii, organizate si executate, potrivit legii, de unitatile de jandarmi se retin integral de catre acestea ca venituri extrabugetare cu titlu permanent, care vor fi utilizate pentru acoperirea unor cheltuieli curente si de capital.

Art. 8.- [1] Paza cu efective de jandarmi se organizeaza si se executa potrivit planului de paza, cu respectarea prevederilor art. 5. [2] Efectivele de jandarmi care asigura paza la obiective cu grad sporit de dificultate vor beneficia de aceleasi sporuri pentru conditii periculoase, vatamatoare sau grele de munca, dupa caz, ca si personalul din obiectivul respectiv.

Art. 9.- In unitatile unde, concomitent cu paza asigurata cu efective de jandarmi, functioneaza si paza proprie, cu gardieni publici sau prin societati specializate de paza si protectie, acestea se vor integra, din punct de vedere operativ, in sistemul unic de paza realizat si condus de catre jandarmerie.

Sectiunea a II-a Paza cu gardieni publici si paza proprie

Art. 10.- Paza bunurilor si a valorilor detinute de persoane fizice sau juridice se poate asigura, in conditiile legii, si prin Corpul Gardienilor Publici, conform Legii nr. 26/1993 privind infiintarea, organizarea si functionarea Corpului Gardienilor Publici

Art. 11.- Paza proprie se organizeaza in raport cu natura obiectivelor, a bunurilor si valorilor ce urmeaza a fi pazite, cu amplasarea, intinderea si vulnerabilitatea pe care le prezinta unele unitati si locuri din incinta acestora, cu numarul de schimburi in care se desfasoara activitatea, punctele de acces si cu alte criterii specifice.

Art. 12.- [1] Paza proprie se realizeaza cu personal calificat, angajat al unitatii beneficiare, conform legii. [2] In functie de numarul personalului de paza, conducerea unitatii va numi un sef de serviciu sau un imputernicit care sa asigure selectia, incadrarea, echiparea, dotarea cu armament si mijloace de protectie, precum si pentru instruirea, planificarea si controlul acestuia. [3] La unitatile unde numarul posturilor de paza este de peste 20, structura de conducere necesara este formata din seful serviciului de paza si seful de tura. [4] La celelalte unitati unde numarul de paznici este sub 20, activitatile specifice de paza se indeplinesc de catre un imputernicit al conducerii unitatii. [5] Seful serviciului de paza sau imputernicitul cu paza se subordoneaza direct conducerii unitatii si stabileste impreuna cu aceasta masurile cele mai eficiente de paza.

Art. 13.- [1] Personalul de paza proprie se compune din paznici, portari, controlori de acces sau alte persoane stabilite de conducerea unitatii, din persoanele desemnate sa asigure instruirea, controlul si coordonarea activitatii de paza. Se asimileaza personalului de paza si persoanele care cumuleaza atributiile de paza cu alte atributii de serviciu. [2] Personalul din paza proprie se doteaza cu uniforme, echipament de protectie si insemne distinctive, pe care le poarta pe timpul executarii serviciului.

Art. 14.- [1] Cu avizul politiei, personalul din paza proprie a unitatilor poate fi dotat cu arme de foc, bastoane din cauciuc sau tip tomfe, sprayuri lacrimogene si alte mijloace, in raport cu importanta obiectivelor, a bunurilor si valorilor pazite. [2] La unitatile unde functioneaza paza proprie si paza cu efective de jandarmi, dotarea cu arme de foc, avizarea, instruirea si controlul personalului de paza se efectueaza de catre unitatea de jandarmi care coordoneaza sistemul unic de paza.

Sectiunea a III-a Paza in mediul rural

Art. 15.- Unitatile situate pe teritoriul localitatilor rurale isi organizeaza paza conform prevederilor prezentei legi.

Art. 16.- Conducatorii unitatilor care detin, cu orice titlu, terenuri agricole sunt obligati sa organizeze paza de camp prin una dintre formele de paza prevazute de lege.

Art. 17.- [1] Paza cailor ferate, a padurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vanatoare si de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor si al produselor petroliere, a sistemelor de irigatii, a retelelor telefonice si de transport al energiei electrice se asigura de catre conducatorii unitatilor centrale de profil, prin corpuri specializate de paza. [2] Corpurile specializate de paza se organizeaza si functioneaza in structura unitatii beneficiare, in baza unui regulament aprobat prin hotarare a Guvernului.

Art. 18.- [1] In localitatile rurale se organizeaza paza comunala. [2] Primarul raspunde pentru intocmirea planului de paza a comunei si este obligat sa ia masuri pentru a asigura paza bunurilor publice si ale cetatenilor. [3] Avizarea planului de paza, instruirea si controlul personalului de paza din localitatile rurale se efectueaza de catre organele locale de politie. [4] Paza comunala se efectueaza prin rotatie de catre locuitorii comunei sau prin oricare dintre formele de paza prevazute de lege. Obligatia de paza comunala revine fiecarei familii care are domiciliul sau resedinta pe teritoriul comunei si se indeplineste de cate un membru al acesteia, o singura data la fiecare rotatie. [5] Persoanele care nu corespund cerintelor legii pentru a indeplini atributii de paza sau care, datorita ocupatiilor profesionale, nu pot sa execute serviciul de paza sunt obligate sa achite contravaloarea prestatiilor datorate, in cuantumul stabilit prin hotarare a consiliului local. Plata se poate face si prin prestarea altor servicii in folosul comunei, in conditiile stabilite de consiliul local. [6] Persoanele care detin proprietati in localitate si nu au domiciliul sau resedinta pe raza acesteia sunt obligate la plata unei contributii, al carei cuantum se stabileste prin hotarare a consiliului local. Plata se poate face si prin bunuri, produse ori prin prestarea altor servicii in folosul comunei, in conditiile stabilite de consiliul local. [7] Sumele realizate in conditiile alin. (5) si (6) vor fi utilizate pentru procurarea de echipamente de protectie, insemne si mijloace de autoaparare sau utilitare necesare bunei executari a serviciului de paza comunala. [8] in cazurile in care paza se efectueaza si prin alte forme prevazute de lege, plata serviciului de paza comunala se va asigura din fondurile bugetare locale. [9] Persoanele care executa paza prin rotatie, potrivit alin. [4], trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 39 lit. a)-c), sa fie absolventi cel putin ai invatamantului primar si sa poarte insemne distinctive in timpul executarii serviciului de paza. [10] Sunt scutiti de la obligatia de a efectua paza comunala: pensionarii, bolnavii cronici incurabili ori cei cu deficiente fizice care ii fac inapti pentru serviciul de paza, persoanele care au implinit varsta de 60 de ani, militarii, politistii, preotii si pompierii.

Art. 19.- Autoritatile administratiei publice locale care organizeaza paza in localitatile rurale sunt obligate sa puna la dispozitie persoanelor care indeplinesc serviciul de paza prin rotatie echipament de protectie, mijloace de autoaparare, mijloace de iluminat pe timp de noapte si sa asigure accesul rapid la mijloacele de alarmare in caz de pericol, precum si fortele de interventie in sprijinul acestora, in caz de nevoie.

Sectiunea a IV-a Paza si protectia prin societati specializate

Art. 20.- [1] Societatile specializate de paza si protectie sunt societati comerciale private care se constituie si functioneaza potrivit legislatiei comerciale si prevederilor prezentei legi, avand ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri si valori importante, in conditii de maxima siguranta a acestora, precum si protectia persoanelor. [2] Societatile specializate de paza si protectie functioneaza in baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane, cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii, pentru cel putin unul dintre obiectele de activitate prevazute la alin. (4), care poate fi reinnoita la fiecare 3 ani. Retragerea avizului prealabil al Serviciului Roman de Informatii poate constitui temei pentru anularea licentei de functionare. [3] Pentru obtinerea licentei de functionare este necesara intrunirea urmatoarelor conditii: a) prezentarea regulamentului de organizare si functionare a societatii; b) prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicatii, cu mijloacele audio-video, aparatura de recunoastere si identificare, sistemele de alarma impotriva efractiei, sistemele de cronometrare si numarare, cu centrele de supraveghere si dispeceratele, tehnica de calcul si softul utilizat, cu armamentul si alte mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societatii, in functie de obiectul de activitate; c) prezentarea dovezilor de inregistrare cu denumirea societatii si a insemnelor distinctive inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci; d) prezentarea notificarii prin care se incunostinteaza consiliul judetean sau, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti despre faptul ca societatea va avea sediul social in zona de responsabilitate a acestora; e) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obtinerea licentei de functionare; f) prezentarea atestatului profesional pentru persoanele care executa activitati de paza si protectie. [4] Societatile specializate de paza si protectie pot avea unul sau mai multe dintre urmatoarele obiecte de activitate: a) servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor, precum si servicii de consultanta in domeniu; b) servicii de paza a transporturilor de bunuri si valori importante, precum si servicii de consultanta in domeniu; c) servicii de protectie personala specializata, denumita garda de corp, si servicii de consultanta in domeniu. [5] Prin servicii de paza se intelege: a) paza proprietatii impotriva accesului neautorizat sau a ocuparii abuzive; b) paza proprietatii impotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum si a altor actiuni producatoare de pagube materiale; c) detectarea substantelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natura care pot provoca o paguba; d) paza proprietatii intelectuale; e) paza mediului inconjurator; f) furnizarea catre autoritatile competente a informatiilor legate de incidentele aparute in timpul activitatii de paza. [6] Prin servicii de paza a transporturilor de bunuri si valori importante se intelege: a) organizarea si asigurarea pazei transportului terestru, pe apa sau aerian al unor bunuri de importanta deosebita, valori sau al oricarui alt obiect pe care beneficiarul serviciului il denumeste astfel; b) organizarea si asigurarea pazei transportului unor date si informatii, indiferent de suportul pe care acestea se afla si de modalitatea aleasa pentru transmitere; c) organizarea si asigurarea, potrivit legislatiei in vigoare, a protejarii mijloacelor de comunicatii; d) organizarea si asigurarea transportului pentru persoanele care solicita sa fie transportate in conditii de maxima siguranta; e) furnizarea catre autoritatile competente a datelor despre incidentele aparute in timpul activitatii de transport. [7] Prin serviciu de protectie specializata a persoanei – garda de corp – se intelege: a) protejarea vietii si integritatii corporale a persoanei aflate sub protectie; b) protejarea persoanei aflate sub protectie impotriva hartuirii, pedepsita de lege; c) protejarea persoanei aflate sub protectie in timpul transportului; d) furnizarea catre autoritatile competente a informatiilor legate de incidentele aparute in timpul activitatii de protectie. [8] Prin serviciu de consultanta se intelege: a) asistenta cu privire la activitatile care fac obiectul prevederilor alin. [5]-[7]; b) intocmirea de analize, evaluari si rapoarte asupra riscurilor la adresa securitatii persoanei, proprietatii sau mediului. [9] Conducatorul societatii specializate de paza si protectie trebuie sa obtina avizul inspectoratului de politie judetean sau al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, dupa caz, in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea respectiva. [10] Unitatea de politie competenta poate acorda avizul persoanei prevazute la alin. [9], care are cetatenie romana si domiciliul in tara, a implinit varsta de 21 de ani, poseda pregatire corespunzatoare atributiilor ce ii revin, este cunoscuta ca avand o buna conduita cetateneasca si nu a suferit condamnari pentru infractiuni savarsite cu intentie.

Art. 21.- [1] Personalului din societatile specializate de paza si protectie ii este interzis sa culeaga date si informatii. [2] In situatia in care intra in posesia unor date si informatii care vizeaza siguranta nationala, personalul mentionat la alin. [1] are obligatia sa informeze, de indata, autoritatile competente cu atributii in domeniul sigurantei nationale.

Art. 22.- [1] Conducatorii societatilor specializate de paza si protectie sunt obligati sa asigure respectarea prevederilor legale si a regulamentelor proprii in organizarea si functionarea acestei forme de paza, in angajarea, pregatirea si controlul personalului, portul uniformei si al insemnelor distinctive, precum si in dotarea cu mijloace de interventie si aparare individuala, conform legii. [2] Plata serviciilor de paza si protectie prestate de catre societatile specializate se face pe baza contractelor incheiate cu beneficiarii. [3] Societatile specializate de paza si protectie au obligatia de a pastra evidenta contractelor in registre speciale. [4] Societatile specializate de paza si protectie nu pot adopta insemne, uniforme, legitimatii, accesorii de echipament sau denumiri identice, asemanatoare sau de natura sa conduca la confuzii intre acestea, precum si cu cele ale autoritatilor publice ori ale organismelor internationale la care Romania este parte. [5] Modelul echipamentului personalului de paza si protectie se stabileste prin hotarare a Guvernului si se inscriptioneaza cu denumirea si sigla societatii, aprobate cu ocazia acordarii licentei. Pe autovehiculele din dotarea societatilor specializate se inscriptioneaza numai denumirea, sigla, obiectul de activitate pentru care s-a emis licenta de catre politie si numerele de telefon ale societatii. Montarea si folosirea de mijloace de semnalizare luminoasa sau acustica pe autovehiculele societatilor de paza si protectie sunt interzise. [6] Societatile specializate de paza si protectie se pot asocia cu societati sau firme straine de profil, cu respectarea prevederilor legii.

Sectiunea a V-a Garda de corp

Art. 23.- [1] Garda de corp se asigura de catre societatile specializate de paza si protectie care au primit licenta in acest scop, numai prin personal special atestat. [2] Persoanele fizice pot angaja garda de corp numai pe baza de contract incheiat cu societatile specializate de paza si protectie prevazute la alin. [1].

Art. 24.- Personalul care executa serviciul de garda de corp este obligat ca in activitatile desfasurate sa respecte legile in vigoare si sa nu lezeze in vreun fel drepturile si libertatile cetatenilor.

CAPITOLUL III Paza transporturilor bunurilor si valorilor importante, precum si a transporturilor cu caracter special

Art. 25.- [1] Paza transporturilor bunurilor si valorilor importante, constand in sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte inscrisuri de valoare, metale si pietre pretioase, valori stiintifice, tehnice, de cultura si arta, se asigura cu mijloace de transport anume destinate si se realizeaza, dupa caz, cu jandarmi, gardieni publici, personal propriu sau al unei societati specializate de paza si protectie, inarmati cu arme de foc, in conditiile legii. [2] Paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau in: arme, munitii, tehnica de lupta, materii explozive, stupefiante, substante toxice, materiale nucleare sau alte materii radioactive ori alte materii sau substante periculoase, se efectueaza cu mijloace de transport anume destinate si se asigura cu efective de jandarmi, cu exceptia celor organizate si executate cu efective ale Ministerului Apararii Nationale. [3] Paza transporturilor bunurilor si valorilor importante sau a produselor cu caracter special, aflate in tranzit pe teritoriul Romaniei, pe calea ferata ori rutiera, se asigura cu efective de jandarmi.

Art. 26.- [1] Paza transporturilor de bunuri si valori sau a celor cu caracter special se organizeaza si se executa potrivit prevederilor planului de paza, intocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se transporta impreuna cu unitatea prestatoare, cu avizul politiei, care este obligatoriu si in cazul modificarii acestuia. Acest aviz nu este necesar in cazul unitatilor la care paza transportului se asigura cu efective de jandarmi sau cu cele apartinand unor institutii cu atributii in domeniul apararii si sigurantei nationale. [2] Prin planul de paza se stabilesc in principal: bunurile si valorile de transportat, conditiile de mediu adecvate naturii bunurilor si valorilor care se transporta, situatia operativa, durata transportului, mijloacele de transport folosite, variantele de transport, dispozitivul de paza, consemnul general si particular pentru personalul implicat, dotarea cu mijloace tehnice si de autoaparare, modul de actiune in diferite situatii, potrivit reglementarilor legale in vigoare. [3] De regula, transporturile de bunuri sau valori importante ori cele speciale se efectueaza pe timp de zi. [4] Indiferent de natura transportului, paza acestuia se va asigura de cel putin o persoana inarmata, in cadrul localitatii, si de minimum doua, in afara acesteia. [5] Efectivele necesare pazei transporturilor bunurilor si valorilor, precum si a celor speciale, prevazute la art. 25, se stabilesc de comun acord, de catre conducatorul unitatii care asigura efectivele de paza si cel al unitatii beneficiare, prin planul de paza si prin contract. [6] Pentru efectivele care asigura paza transporturilor bunurilor si valorilor, inclusiv a celor cu caracter special prevazute la art. 25 alin. (2), beneficiarii vor asigura, dupa caz, conditii corespunzatoare pentru executarea serviciului, astfel: a) compartiment de serviciu sau vagoane tip corp de garda, pentru transportul pe calea ferata; b) autovehicule blindate, semiblindate sau special amenajate, pentru transportul valorilor sau produselor speciale, precum si pentru echipajele care asigura paza acestora; c) compartimente special amenajate sau rezervate, pentru transporturi navale sau aeriene. [7] Bunurile si valorile prevazute la art. 25 se asigura la o societate de asigurari de catre beneficiarul contractului de transport ori de catre transportator, dupa caz, potrivit intelegerii dintre parti.

Art. 27.- [1] Mijloacele auto destinate transportului bunurilor si valorilor sau celui cu caracter special, prevazute la art. 25, se certifica, potrivit legii, de catre un laborator sau de un organism de certificare abilitat, care stabileste, conform standardelor, clasa de siguranta in care se incadreaza. Acestea se amenajeaza in mod corespunzator, se doteaza cu dispozitive tehnice de paza si alarmare, destinate sa asigure securitatea deplina a persoanelor insotitoare, a bunurilor, valorilor si produselor speciale transportate, si se echipeaza cu tehnica de transmisiuni radio pe frecventele aprobate conform legii. [2] Pe timpul transporturilor bunurilor si valorilor importante sau al celor cu caracter special in afara localitatilor sau cand situatia din zona o impune, conducatorul unitatii va asigura cel putin un echipaj de insotire pentru paza si protectia bunurilor sau a valorilor respective. [3] Transporturile de bunuri sau valori importante ori cele cu caracter special vor fi monitorizate de politie si jandarmerie, dupa caz. [4] Autovehiculele care in mod curent sunt folosite pentru transportul unor valori de mai mica importanta vor fi prevazute cu casete metalice fixate pe caroserie, dotate cu incuietori, sistem de alarmare, si vor fi insotite de una sau mai multe persoane, desemnate din cadrul unitatii respective, sau de agenti de paza. Certificarea acestor autovehicule nu este obligatorie.

CAPITOLUL IV Obligatiile conducatorilor de unitati

Sectiunea I Mijloace de protectie si de alarmare impotriva efractiei

Art. 28.- [1] Conducatorii unitatilor care detin bunuri, valori si suporturi de stocare a documentelor, a datelor si informatiilor cu caracter secret de stat sunt obligati sa asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protectie si sistemele de alarmare impotriva efractiei in locurile de pastrare, depozitare si manipulare a acestora, precum si in locurile unde se desfasoara activitati care au un asemenea caracter. [2] Proiectele ce vizeaza masurile prevazute la alin. (1) se avizeaza de catre institutiile abilitate, potrivit actelor normative ce privesc protectia informatiilor clasificate. [3] Elementele de protectie mecano-fizice incorporate imobilelor destinate pastrarii, depozitarii si manipularii bunurilor si valorilor de orice fel trebuie sa fie certificate ca rezista la efractie, corespunzator gradului de siguranta impus de caracteristicile obiectivului pazit. [4] In sensul prezentei legi, prin elemente de protectie mecano-fizice se intelege: ziduri, plase, blindaje, case de fier, seifuri, dulapuri metalice, tezaure, geamuri si folie de protectie, grilaje, usi si incuietori. [5] In sensul prezentei legi, prin sistem de alarmare impotriva efractiei se intelege ansamblul de echipamente electronice compus din: centrala de comanda si semnalizare optica si acustica, detectoare de prezenta, antisoc si acustice, butoane si pedale de panica, control de acces si televiziune cu circuit inchis cu posibilitati de inregistrare si stocare a imaginilor si datelor, de natura sa asigure o protectie corespunzatoare obiectivelor si persoanelor. [6] Instalarea, modificarea, inclusiv punerea in functiune a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, se avizeaza si se controleaza potrivit prevederilor alin. [2]. [7] Proiectele sistemelor de alarmare impotriva efractiei se intocmesc in conformitate cu normele tehnice stabilite prin hotarare a Guvernului.

Art. 29.- [1] In cadrul masurilor de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor, conducatorii unitatilor prestatoare, precum si ai unitatilor beneficiare sunt obligati sa asigure numai folosirea mijloacelor de protectie mecano-fizice si de alarmare impotriva efractiei care sunt certificate. [2] Certificarea calitatii mijloacelor de protectie mecano-fizice prevazute la alin. [1] si a componentelor acestora, produse in Romania sau importate, se face de catre un laborator de incercari din tara, autorizat si acreditat, potrivit legii. [3] Sunt exceptate de la prevederile alin. [1] unitatile din cadrul structurilor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.

Art. 30.- In proiectele de executie a constructiilor destinate producerii, pastrarii sau detinerii unor bunuri ori valori importante sau a lucrarilor de modernizare, modificare si transformare a acestora trebuie sa se prevada construirea sau introducerea mijloacelor de protectie mecano-fizice si instalarea sistemelor tehnice de paza si alarmare impotriva efractiei.

Art. 31.- Se interzice comercializarea, in orice mod, a mijloacelor de alarmare impotriva efractiei, a mijloacelor de protectie mecano-fizice sau a componentelor acestora fara prezentarea certificatului de calitate, eliberat de un laborator autorizat din tara, a standardului national sau international si fara precizarea clasei de siguranta in care se incadreaza, conform normelor europene.

Art. 32.- Beneficiarii, conducatorii si personalul societatilor specializate in domeniul sistemelor de alarmare si al mijloacelor de protectie mecano-fizice sunt obligati sa pastreze confidentialitatea informatiilor referitoare la sistemele instalate sau avute in intretinere.

Art. 33.- Clasificarea sistemelor de alarmare impotriva efractiei se face in raport cu importanta bunurilor si a valorilor ce urmeaza a fi aparate si cu categoria de importanta a constructiei de catre societatile de asigurare.

Sectiunea a II-a Licentierea societatilor specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei

Art. 34.- [1] Persoanele fizice sau juridice pot desfasura activitati de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei sau a componentelor acestora numai pe baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane, reinnoita la fiecare 3 ani, si cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii, eliberat in termen de 30 de zile. [2] Persoanele fizice sau juridice prevazute la alin. [1] sunt obligate ca, in termen de 15 zile, sa comunice in scris unitatii de politie competente orice modificare intervenita in structura si organizarea activitatii pentru care a fost eliberata licenta. [3] Conducatorii persoanelor juridice, personalul tehnic al acestora si persoanele fizice care desfasoara activitati de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a componentelor acestora se avizeaza de inspectoratele de politie judetene sau de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, pe raza careia societatea isi are sediul ori persoana fizica, domiciliul.

Art. 35.- [1] Societatilor specializate in domeniul sistemelor de alarmare le sunt interzise culegerea de informatii, inregistrarile audio sau video care excedeaza obiectului de activitate pentru care li s-a acordat licenta, precum si instalarea de echipamente disimulate care sa le permita executarea acestor activitati. [2] Conducatorii societatilor specializate in proiectarea, producerea, instalarea si intretinerea sistemelor de alarmare impotriva efractiei sunt obligati sa asigure respectarea prevederilor legale si a regulamentelor proprii de organizare si functionare, aprobate cu ocazia acordarii licentei. [3] Societatile specializate in domeniul sistemelor de alarmare se pot asocia cu societati sau firme de profil straine, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

Sectiunea a III-a Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare

Art. 36.- [1] Unitatile de jandarmi, Corpul gardienilor publici, societatile specializate de paza si protectie, precum si cele din domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei pot infiinta dispecerate de zona care sa monitorizeze si sa transmita alarmele de la sistemele electronice conectate la echipajele de interventie. [2] Infiintarea dispeceratelor de zona, potrivit alin. [1], se face numai dupa avizarea regulamentului de organizare si functionare de catre Inspectoratul General al Politiei Romane. Fac exceptie unitatile de jandarmi, pentru dispeceratele proprii. [3] Plata serviciilor de monitorizare prin dispecerat a sistemului de alarmare local se face pe baza contractelor incheiate cu beneficiarii acestora. [4] Interventia echipajelor mobile in cazul receptarii semnalelor de alarma de la abonatii conectati se va realiza cu personal calificat din cadrul jandarmeriei, al corpurilor gardienilor publici ori al societatilor specializate de paza si protectie. [5] In situatiile in care interventia este confirmata si fortele proprii sunt depasite de amploarea evenimentelor, prin dispecerat se anunta unitatea de politie competenta, in vederea prinderii infractorilor si a cercetarii locului faptei. in celelalte cazuri, dupa prinderea infractorilor, acestia vor fi predati de indata unitatilor de politie competente teritorial. [6] Mentionarea in planul de paza a faptului ca obiectivul este asigurat prin conectarea sistemului de alarma la un dispecerat de monitorizare si transmitere a semnalelor de alarma este obligatorie.

CAPITOLUL V Selectia, atestarea, angajarea, pregatirea si dotarea personalului de paza si garda de corp

Sectiunea I Selectia si angajarea personalului de paza si garda de corp

Art. 37.- Raspunderea pentru selectia, angajarea, nivelul pregatirii, echiparea si dotarea personalului de paza si garda de corp revine angajatorului.

Art. 38.- Personalul cu atributii de paza se compune din: agenti de paza, portari, controlori de acces, supraveghetori, insotitori de valori sau alte persoane stabilite de conducerea unitatii ori desemnate sa asigure instruirea, controlul si coordonarea activitatii de paza.

Art. 39.- Persoana care urmeaza sa indeplineasca atributii de paza sau protectie trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) sa fie cetatean roman si sa aiba varsta de cel putin 18 ani; b) sa fie apt medical pentru exercitarea functiei; c) sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie; d) sa fie atestat profesional, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 40.- [1] Angajarea personalului cu atributii de paza sau garda de corp se face pe baza atestatului eliberat de politie, a certificatului de absolvire a cursului de calificare profesionala, a certificatului de cazier judiciar si, dupa caz, a avizului politiei pentru portarma. [2] Sunt exceptate de la obligatia obtinerii certificatului profesional prevazut la alin. [1] persoanele care fac dovada ca provin din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

Sectiunea a II-a Atestarea si pregatirea personalului de paza si garda de corp

Art. 41.- [1] Atestarea personalului pentru executarea activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si de garda de corp se face dupa obtinerea avizului din partea organelor de politie si absolvirea unor cursuri de calificare, cu durata minima de 90 de zile, contra cost, organizate de Jandarmeria Romana, Serviciul de Protectie si Paza, corpurile gardienilor publici sau societatile specializate de paza si protectie, precum si de alte persoane juridice care au inscris in obiectul de activitate aceasta prestatie, avizate de Ministerul de Interne. [2] Cursurile de calificare se desfasoara pe baza unei tematici specifice, avizata, dupa caz, de Inspectoratul General al Politiei Romane, Comandamentul National al Jandarmeriei Romane sau Serviciul de Protectie si Paza, si se finalizeaza prin examinarea absolventilor de catre o comisie din care fac parte reprezentanti ai politiei sau jandarmeriei si ai autoritatii publice care raspunde de ocuparea si formarea profesionala. [3] Dupa sustinerea examenului si obtinerea certificatului de absolvire a cursului de calificare profesionala, absolventului i se elibereaza de catre Inspectoratul General al Politiei Romane atestatul in baza caruia va putea exercita profesia de agent de paza sau garda de corp. [4] Inscrierea la cursurile de calificare se face pe baza cererii candidatului, a documentelor care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 39 si a avizului politiei. [5] Personalul de paza si garda de corp, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 39, se verifica si se avizeaza, in termen de 30 de zile de la data solicitarii, de catre unitatea de politie competenta teritorial. [6] Solicitarea avizarii se face de catre conducatorul unitatii care organizeaza cursurile de calificare sau, dupa caz, al celei unde este angajat personalul de paza sau garda de corp. [7] Este interzisa admiterea la cursurile de calificare a candidatilor care nu au obtinut avizul politiei. [8] In cazul savarsirii de infractiuni cu intentie sau abateri in legatura cu serviciul, pentru care legislatia muncii prevede desfacerea contractului de munca, avizul politiei este anulat de drept, iar atestatul este retras, acest lucru comunicandu-se unitatii de politie competente teritorial, in vederea excluderii din evidenta centralizata. [9] Conducatorii unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1), care detin secrete de stat sau care desfasoara activitati de interes strategic, sunt obligati sa solicite, pe langa avizul politiei prevazut la alin. (4), si avizul Serviciului Roman de Informatii, pentru personalul angajat in vederea executarii serviciului de paza.

Sectiunea a III-a Dotarea personalului de paza

Art. 42.- Angajatorii sunt obligati sa doteze personalul de paza si garda de corp cu uniforma, insemne distinctive si, dupa caz, echipament de protectie, pe care acesta le poarta numai in timpul executarii serviciului.

Art. 43.- Personalul de paza sau garda de corp are obligatia de a purta in timpul serviciului un ecuson de identificare cu numele si prenumele, precum si cu denumirea unitatii la care este angajat.

Art. 44.- [1] Uniforma si insemnele se stabilesc de catre angajator. Aceasta va fi inscriptionata numai cu denumirea si sigla societatii angajatoare. [2] Este interzis societatilor private de paza sa adopte insemne, uniforme, accesorii sau denumiri similare ori asemanatoare cu cele ale autoritatilor publice. Societatilor private de paza li se interzice si folosirea de cagule, masti pentru protectia fetei si catuse metalice.

Art. 45.- [1] In raport cu importanta si natura obiectivelor, bunurilor si valorilor pazite, cu avizul politiei sau al jandarmeriei, dupa caz, personalul de paza sau garda de corp poate fi dotat cu arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mica si alte mijloace de aparare, autorizate prin lege. [2] Dotarea cu arme de foc a personalului de paza sau garda de corp se face numai dupa avizarea, dupa caz, de catre politie sau jandarmerie, a planului de paza/protectie a obiectivului/persoanei ori a transportului de bunuri si valori importante sau speciale.

Art. 46.- [1] Armamentul si munitia se asigura prin inchiriere, contra cost, de catre unitatea de politie sau jandarmi competenta teritorial. [2] Cel putin semestrial, sub supravegherea unitatilor de politie sau jandarmi competente teritorial, se vor organiza trageri de antrenament cu personalul de paza si garda de corp dotat cu arme de foc. [3] Contravaloarea munitiei consumate se suporta de angajator.

CAPITOLUL VI Atributiile personalului de paza si garda de corp

Sectiunea I Atributiile personalului de paza

Art. 47.- Personalul de paza este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce-i revin, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor incredintate.

Art. 48.- In timpul serviciului, personalul de paza este obligat: a) sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor pazite; b) sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa asigure integritatea acestora; c) sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si cu dispozitiile interne; d) sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar in cazul infractiunilor flagrante, sa opreasca si sa predea politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea ori paza lor, intocmind totodata un proces-verbal pentru luarea acestor masuri; e) sa incunostinteze de indata seful sau ierarhic si conducerea unitatii beneficiare despre producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate; f) in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului; g) in caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii si politia; h) sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor in caz de dezastre; i) sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si sa-si dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea infractorilor; j) sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca, prin natura atributiilor, are acces la asemenea date si informatii; k) sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare, de protectie si armamentul cu care este dotat si sa faca uz de arma numai in cazurile si in conditiile prevazute de lege; l) sa poarte uniforma si insemnele distinctive numai in timpul serviciului, cu exceptia locurilor de munca unde se impune o alta tinuta; m) sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de bauturi in timpul serviciului; n) sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea unitatii despre aceasta; o) sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vadit nelegale, si sa fie respectuos in raporturile de serviciu; p) sa execute, in raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile pazite, precum si orice alte sarcini care i-au fost incredintate, potrivit planului de paza; q) sa respecte consemnul general si particular al postului.

Art. 49.- Seful formatiei de paza, pe langa obligatiile prevazute la art. 48, are si urmatoarele atributii: a) sa organizeze, sa conduca si sa controleze activitatea de paza, precum si modul de executare a serviciului de catre personalul din subordine; b) sa informeze de indata conducerea unitatii si politia despre evenimentele produse pe timpul activitatii de paza si sa tina evidenta acestora; c) sa propuna conducerii unitatii masuri pentru perfectionarea activitatii de paza; d) sa tina evidenta armamentului si a munitiei din dotarea personalului de paza, sa asigure pastrarea, intretinerea, depozitarea si folosirea acestora, potrivit legii; e) sa execute programul de pregatire profesionala specifica a personalului de paza din subordine.

Sectiunea a II-a Atributiile garzii de corp

Art. 50.- [1] In timpul serviciului, personalul care executa garda de corp are, pe langa obligatiile prevazute la art. 48 lit. d) si j)-o), si urmatoarele obligatii specifice: a) sa apere persoana careia ii asigura garda de corp impotriva unor atacuri care pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea sau bunurile acesteia; b) sa ia primele masuri pentru salvarea persoanei beneficiare de garda de corp, cand aceasta a fost ranita; c) sa nu execute, la cererea beneficiarului de garda de corp, activitati care depasesc limita atributiilor sale legale; d) sa anunte unitatea de politie de indata ce intra in posesia unor date sau informatii despre iminenta pregatire sau savarsire a unor infractiuni; e) sa opreasca si sa imobilizeze, in functie de posibilitati, persoanele care au savarsit fapte de natura a pune in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea sau bunurile persoanei careia ii asigura protectia si sa le predea de indata la cea mai apropiata unitate de politie, fara a-si abandona atributiile de garda de corp; f) sa participe, la cererea autoritatilor statului, la indeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor, fara a incalca obligatiile fata de persoana pe care o are in paza; g) sa coopereze cu autoritatile statului care au atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale. [2] Personalului prevazut la alin. (1) ii este interzis portul armamentului in sediile institutiilor publice.

Art. 51.- Modul de actiune al personalului care executa serviciul de garda de corp se stabileste prin planul de protectie intocmit de societatea specializata de paza, avizat de unitatea de politie competenta teritorial.

CAPITOLUL VII Obligatiile conducatorilor de unitati

Art. 52.- Conducatorii unitatilor prevazute la art. 2 alin. [1], in care functioneaza sisteme de paza, au urmatoarele obligatii: a) raspund de organizarea si functionarea pazei unitatilor, bunurilor si valorilor pe care le detin, cu orice titlu; b) analizeaza temeinic nevoile stricte de paza si stabilesc efectivele necesare, in raport cu natura, importanta, marimea si vulnerabilitatea unitatilor respective, cu specificul productiei si cu locul de dispunere a acestora; in obiectivele in care paza se executa cu efective de jandarmi, analiza si stabilirea masurilor se realizeaza impreuna cu comandantul unitatii de jandarmi care a aprobat planul de paza; c) asigura, pentru executarea serviciului de paza, selectionarea persoanelor cu profil moral corespunzator, cu aptitudini fizice si profesionale necesare acestei activitati; d) iau masuri de instruire specifica a personalului de paza si controleaza modul in care acesta isi executa atributiile de serviciu; e) asigura executarea amenajarilor si a instalatiilor necesare desfasurarii serviciului de paza, precum si introducerea, intretinerea si mentinerea in stare de functionare a sistemelor tehnice de legatura, de paza si de alarma impotriva efractiei; f) asigura echiparea personalului de paza cu uniforma si insemne distinctive, in conditiile legii; g) asigura corp de garda sau incapere de serviciu pentru efectivele de jandarmi, gardieni publici ori cele ale societatilor specializate destinate serviciului de paza si fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a acestuia; h) incheie contracte de prestari de servicii in domeniul pazei, garzii de corp, pentru instalarea sistemelor de alarma impotriva efractiei, numai cu societatile sau persoanele ori prin corpurile gardienilor publici carora li s-a acordat licenta, dupa caz, de catre Inspectoratul General al Politiei Romane; i) asigura spatiile si amenajarile necesare pastrarii in deplina siguranta a armamentului si a munitiei destinate serviciului de paza; j) stabilesc reguli privind accesul si circulatia in interiorul obiectivului pazit; k) stabilesc responsabilitati pentru sefii compartimentelor de munca, in ceea ce priveste paza si siguranta utilajelor si instalatiilor.

Art. 53.- Indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 52 se realizeaza, dupa caz, cu sprijinul de specialitate al unitatilor de politie sau jandarmi competente teritorial.

CAPITOLUL VIII Obligatiile Ministerului de Interne

Art. 54.- Ministerul de Interne asigura, prin structurile de specialitate, coordonarea, indrumarea si controlul activitatilor de paza si protectie pe teritoriul Romaniei.

Art. 55.- In scopul asigurarii pazei si a sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor, Politiei Romane ii revin urmatoarele atributii principale: a) avizeaza planurile de paza ale unitatilor la care paza nu este asigurata cu efective de jandarmi si stabileste, dupa caz, necesitatea dotarii personalului implicat cu armament si munitie aferenta; b) acorda sprijin de specialitate in organizarea pazei la aceste unitati in pregatirea personalului de paza si urmareste executarea intocmai a masurilor stabilite prin planul de paza; c) elibereaza licente de functionare societatilor specializate de paza si emite avizul pentru conducatorii acestora, in conditiile legii; d) ) elibereaza atestate pentru incadrarea personalului de paza sau retrage atestatul acordat, cand nu mai sunt indeplinite conditiile legale care au stat la baza eliberarii acestuia; e) avizeaza personalul care solicita sa urmeze cursuri de calificare in domeniul pazei si garzii de corp; f) avizeaza, dupa caz, planurile tematice de pregatire a personalului de paza si garda de corp; g) avizeaza planurile tematice pentru cursurile de atestare profesionala a personalului de paza; h) avizeaza proiectele sistemelor tehnice de alarmare contra efractiei, propuse a se instala in unitatile prevazute la art. 2 alin. [1]; i) indruma si supravegheaza, dupa caz, executarea sedintelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de paza si garda de corp; j) acorda asistenta in organizarea activitatii de paza si garda de corp si asigura, in mod gratuit, armamentul necesar in vederea dotarii personalului institutiilor publice autorizate prin lege de infiintare, organizare si functionare sa detina si sa foloseasca arme de foc si munitii, cu exceptia celor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala; k) asigura, prin inchiriere, contra cost, in limita disponibilului, armamentul necesar dotarii personalului de paza pentru celelalte unitati; l) controleaza modul in care se respecta dispozitiile legale cu privire la paza obiectivelor, a bunurilor si a valorilor, precum si a celor privind garda de corp si stabileste masurile ce urmeaza sa fie luate; m) avizeaza regulamentele de organizare si functionare a dispeceratelor de zona care monitorizeaza sisteme de alarma; n) elibereaza licente de functionare societatilor specializate in activitati de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a componentelor acestora si de monitorizare a alarmelor in obiective sau retrage licenta acestora, in conditiile legii; o) avizeaza conducatorii si personalul tehnic al societatilor specializate sau retrage acest aviz cand nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute de lege; p) avizeaza personalul de paza si garda de corp pentru portarma; q) controleaza si indruma activitatea societatilor specializate; r) tine evidenta licentelor, atestatelor si a avizelor acordate, precum si a celor retrase si furnizeaza, la cererea beneficiarilor serviciilor de paza si protectie, date in acest sens.

Art. 56.- In scopul asigurarii pazei si sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor, Jandarmeriei Romane ii revin urmatoarele atributii principale: a) asigura paza cu efective de jandarmi a obiectivelor, bunurilor si valorilor, precum si a transporturilor unor valori importante sau speciale, stabilite prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, prin ordin al ministrului de interne, in conditiile prezentei legi; b) avizeaza planurile de paza la unitatile la care paza este asigurata cu efective de jandarmi si stabileste, dupa caz, necesitatea dotarii personalului implicat cu armament si munitie aferenta; c) acorda sprijin de specialitate in organizarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor in pregatirea personalului de paza, asigura in mod gratuit armamentul necesar, in vederea dotarii personalului de paza, si urmareste executarea intocmai a masurilor stabilite prin planul de paza a institutiilor publice autorizate; d) asigura, prin inchiriere, contra cost, in limita disponibilului, armamentul necesar dotarii personalului de paza pentru celelalte unitati; e) organizeaza cursuri de calificare si avizeaza, dupa caz, planurile tematice de pregatire a personalului de paza si garda de corp; f) indruma si supravegheaza, dupa caz, executarea sedintelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de paza numai pentru unitatile unde functioneaza paza mixta cu jandarmi.

CAPITOLUL IX Raspunderi si sanctiuni

Art. 57.- Nerespectarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.

Art. 58.- Desfasurarea de activitati de paza sau protectie, de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a componentelor acestora fara atestat sau fara licenta de functionare prevazuta de lege constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Art. 59.- Implicarea, de catre conducatorii unitatilor cu paza proprie, ai corpurilor gardienilor publici, ai corpurilor specializate de paza, ai societatilor specializate de paza si protectie, a personalului propriu in desfasurarea de actiuni de forta, executari silite, recuperari de debite, conflicte de munca ori de opunere la desfasurarea actiunilor de restabilire a ordinii de drept de catre autoritatile publice competente, precum si nerespectarea dispozitiilor art. 21 se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 5 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

Art. 60.- Constituie contraventii la prezenta lege urmatoarele fapte: a) neluarea masurilor de organizare si functionare a pazei, prevazute la art. 3 alin. [1] si [3], art. 5 alin. [1], art. 17 alin. [1] si la art. 18 alin. [2] si [3]; b) neluarea masurilor prevazute la art. 25, art. 27 alin. (1), (2) si (4) si la art. 29 alin. [1]; c) neintocmirea planului de paza, conform art. 5 alin. [3], sau a celui de transport de bunuri ori valori, conform art. 26 alin. [1], si neindeplinirea sarcinilor prevazute in acestea ori a masurilor stabilite de unitatea de jandarmi; d) incadrarea sau mentinerea in functie a personalului de paza de orice fel, cu incalcarea dispozitiilor art. 20 alin. [10], art. 22 alin. [1] si [4] si ale art. 39; e) incalcarea de catre personalul de paza ori garda de corp a obligatiilor prevazute la art. 48-51; f) neindeplinirea de catre conducatorii unitatilor a obligatiilor prevazute la art. 52; g) nerespectarea prevederilor art. 24, art. 34 alin. [2], art. 41 alin. [7] si [9] si ale art. 42; h) instalarea de sisteme tehnice de alarma impotriva efractiei sau de componente ale acestora cu incalcarea prevederilor art. 28 alin. [6] si [7], precum si nerespectarea prevederilor art. 30 si 31; i) refuzul de a asigura accesul reprezentantilor autoritatilor publice aflati in exercitiul functiunii, al personalului politiei sau al jandarmeriei, special desemnat pentru exercitarea atributiilor legale de control, pentru luarea masurilor de prevenire in obiectivele pazite sau asistate prin mijloace tehnice antiefractie si in organizarea activitatii de garda de corp; j) depasirea limitelor obiectului de activitate al societatii specializate sau al corpurilor gardienilor publici; k) refuzul de a furniza datele, informatiile sau documentele solicitate de catre reprezentantii autoritatilor publice competente, potrivit legii, aflati in exercitiul functiunii; l) executarea, in fapt, a atributiilor de organizare si functionare a activitatii societatilor specializate de catre persoane care au suferit condamnari pentru infractiuni savarsite cu intentie; m) nerespectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii licentei de functionare.

Art. 61.- Contraventiile prevazute la art. 60 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, contraventiile prevazute la lit. g)-m); b) cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, contraventiile prevazute la lit. a)-d) si f); c) cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, contraventia prevazuta la lit. e).

Art. 62.- [1] Licenta de functionare se anuleaza in urmatoarele cazuri: a) la savarsirea uneia dintre contraventiile prevazute la art. 60 lit. i)-k), daca faptuitorul are calitatea de conducator al societatii care are ca obiect de activitate paza si/sau protectia, precum si a contraventiilor prevazute la art. 60 lit. l) si m); b) la repetarea, in interval de un an, a faptelor care atrag masura suspendarii; c) la savarsirea uneia dintre infractiunile prevazute la art. 59; d) la savarsirea de catre conducatorii societatilor specializate de paza si protectie, ai celor licentiate in domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei ori al componentelor acestora sau al celor de monitorizare a sistemelor de alarmare a unor infractiuni in legatura cu activitatea acestor societati. [2] Anularea licentei de functionare se dispune de catre Inspectoratul General al Politiei Romane sau, dupa caz, de catre instanta de judecata si se comunica oficiului registrului comertului pe raza caruia functioneaza societatea specializata de paza si protectie, in termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a procesului-verbal de contraventie sau a hotararii judecatoresti prin care s-a respins plangerea impotriva procesului-verbal de contraventie. [3] In cazurile prevazute la alin. [1] lit. c) si d), anularea licentei se dispune dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de condamnare a faptuitorului. [4] in cazurile prevazute la alin. [1] lit. a)-d), anularea licentei se dispune in baza actului de constatare motivat, intocmit de agentul constatator din cadrul inspectoratului judetean de politie sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, pe raza careia isi are sediul societatea sanctionata, si se comunica Inspectoratului General al Politiei Romane si societatii respective. [5] Dupa anularea licentei de functionare, conducatorul societatii specializate de paza este obligat sa rezilieze contractele incheiate cu beneficiarii, in termen de 10 zile de la comunicarea in scris a acestei masuri. [6] Masura anularii licentei de functionare poate fi atacata in justitie, potrivit legii, de catre societatea sanctionata, iar pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti nu se aplica prevederile alin. (5), referitoare la rezilierea contractelor cu beneficiarii. [7] La nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane se organizeaza evidenta informatizata a tuturor societatilor care au primit licenta de functionare in domeniul pazei, garzii de corp, instalarii sistemelor de alarmare impotriva efractiei si monitorizarii acestor sisteme.

Art. 63.- [1] Masura retragerii atestatului personalului de paza sau garzii de corp revine Inspectoratului General al Politiei Romane si se ia in mod obligatoriu in urmatoarele situatii: a) persoana a savarsit o infractiune in legatura cu serviciul; b) persoana a fost sanctionata contraventional de cel putin doua ori in 6 luni pentru incalcarea dispozitiilor art. 48-50 sau a normelor de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice; c) persoana si-a pierdut aptitudinile fizice necesare in vederea indeplinirii functiei de paznic sau garda de corp ori a fost declarata iresponsabila, potrivit legii. [2] Masura retragerii atestatului se propune de agentul constatator care s-a sesizat ca personalul de paza sau garda de corp se afla in vreuna dintre situatiile prevazute la alin. [1] si se dispune de catre unitatea din care face parte agentul constatator, comunicandu-se de indata angajatorului si persoanei sanctionate. [3] Persoana careia i s-a retras atestatul poate contesta aceasta masura in justitie, in conditiile legii. [4] La nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane va fi organizata o evidenta informatizata a tuturor persoanelor care au fost atestate pentru serviciul de paza, precum si a celor carora le-au fost retrase atestatele de catre unitatile competente ale Ministerului de Interne.

Art. 64.- Savarsirea intr-un interval de 3 luni a cel putin doua dintre contraventiile prevazute la art. 60 lit. g) si h) atrage suspendarea, pe o perioada de la o luna la 3 luni, a dreptului societatii sanctionate de a incheia noi contracte si de a angaja personal.

Art. 65.- Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute in prezenta lege se fac de catre politisti, jandarmi, precum si de catre primari sau imputerniciti ai acestora, conform competentelor ce le revin, potrivit legii.

Art. 66.- Contraventiilor prevazute la art. 60 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

Art. 67.- Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia.

CAPITOLUL X Dispozitii finale

Art. 68.- [1] Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor, precum si a transporturilor cu caracter special apartinand structurilor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale se asigura in conformitate cu reglementarile stabilite in cadrul acestora. [2] Serviciul de Protectie si Paza coordoneaza actiunea tuturor fortelor de paza si protectie de la unitatile care beneficiaza de paza proprie, in care demnitarii din competenta sa isi desfasoara activitatea permanent sau temporar.

Art. 69.- In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin hotarare a Guvernului se vor stabili: a) normele metodologice privind eliberarea, suspendarea si anularea licentelor si a avizelor prevazute de prezenta lege; b) normele tehnice care trebuie respectate cu ocazia proiectarii si realizarii sistemelor de alarmare impotriva efractiei; c) documentele specifice necesare executarii si evidentei serviciului de paza si modelele acestora; d) documentele pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de pregatire si atestare a personalului de paza.

Art. 70.- Societatile specializate de paza si protectie si cele care desfasoara activitati de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, infiintate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare, infiintate pana la aceeasi data, sunt obligate ca, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice, sa obtina licentele si avizele de functionare, completandu-si, dupa caz, regulamentele de organizare si functionare cu activitatile prevazute de lege.

Art. 71.- Personalul de paza care nu a urmat cursurile de calificare in conditiile prevazute la cap. V si care este incadrat in una dintre formele de paza prevazute la sectiunile 2-5 ale cap. II va fi supus atestarii in conditiile prezentei legi, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a acesteia.

Art. 72.- [1] Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. [2] La aceeasi data, Legea nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor si valorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotararea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 525 din 22/07/2003